Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderHoldU6-U7 MixTrille troldeU-8-U-9 MixU-11 MixU-13 PigerU-15 DrengeSenior DamerSponsorerBillederUdvalgKontaktOm osPersondata forordning
Persondataforordning Foto: mediejura.dmjx.dk

Persondata forordning

Hvad gør vi ved data?

Privatlivspolitik for Team Helle håndbold
1.    september 2018


Team Helle håndbolds dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Team Helle Håndbold er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger er enten til kasserer kassererteamhellehaandbold@gmail.com eller postmodtager beritogpoul@bbsyd.dk og yderligere detaljer findes på www.teamhellehaandbold.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1.    Medlemsoplysninger:
-    almindelige personoplysninger:
*Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.
2.    Oplysninger om ledere og træner:
-    Almindelige personoplysninger:
*Registrerings-og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.
*Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer (følger regnskabet i 5 år) så lange dette er et myndighedskrav.
-    Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
*CPR-nummer anvendes kun i forbindelse med indhentelse af børneattest og de slettes efter fremsendelse og accept via medlemmets e-Boks.
*Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig, men i nogle tilfælde kan der være andre kilder:
-    Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifte, karantæner og kursusdeltagelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
-    Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
-    At det er nødvendigt at for at opfylde en kontrakt med dig
-    Behandling efter lovkrav
-    Behandling med samtykke
Formålene:
1.    Formål med behandling af medlemsoplysninger:
-    Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
-    Som led i foreningens idrætsaktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
-    Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
-    Levering af varer og ydelser du har bestilt (tøj, kontingent eller et arrangment)
-    Administration af din relation til os som forening
2.    Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
-    Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
-    Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
-    Opfyldelse af lovkrav
-    Udbetaling af løn, godtgørelse, refusioner og lignende
-    Administration af din relation til os som forening.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
-    Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
-    Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v. herunder i forhold til generalforsamling
-    Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
-    Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
-    Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
-    Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
-    Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
-    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter dine udmeldelse af foreningen
-    Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
-    Bevaring af oplysninger med historiske værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, henter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der at der videregives oplysninger om deltagelse og resultater i relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler sine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:
Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
-    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen
Ulønnede ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine oplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
-    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 efter din udmeldelse af foreningen
Lønnet ledere og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
-    Bogforingsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gennes i 5 år fra udløbet at det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
-    Andre relevante oplysninger til oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav
Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
-    Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
-    Retten til indsigt i egne personoplysninger
-    Retten til berigtigelse
-    Retten til sletning
-    Rettet til begrænsning af behandling
-    Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
-    Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.
Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver til gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom samme sted.
 

Kunne ikke finde: [PERSON=teamhellehaandbold:berit-b-nielsen]CVR: 29 27 37 07

Bank: Andelskassen
reg 5951 Konto: 1005692